סקירה שבועית 06.10.15


כלכלני אלומות  |  13.10.2015 / 11:26:55

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                                                                                                                  

גם בקרן המטבע הבינלאומי מודים כי הפעילות הכלכלית צפויה להיחלש בחודשים הקרובים. כפי הנראה תחול התחממות מחודשת ואיטית למדי רק בשנת 2016. כך עולה מדבריה של ראש קרן המטבע, כריסטין לגארד. לדעתה, אחת הבעיות היא השווקים המתעוררים אשר סובלים מחולשה כבר 5 שנים, על רקע מחירי הסחורות הנמוכים.

דוח התעסוקה האמריקאי לחודש ספטמבר שוב טורף את הקלפים באשר להחלטת הריבית של ה-Fed בסוף אוקטובר. הדוח היה חלש מהצפי, כאשר בחודש ספטמבר נוספו רק 142 אלף משרות חדשות, לעומת צפי ליותר מ-200 אלף. כעת, הסביבה המאקרו כלכלית עלולה להביא לכך שכלכלני ה-Fed יעדיפו להותיר את הריבית ללא שינוי.

הפעילות היצרנית במשק הסיני ממשיכה להתכווץ. כך, מדד ה-ISM היצרני עמד על 49.8 נק'. מנגד, מדד ה-ISM לפעילות בתחום השירות מצביע על המשך ההתרחבות. אין ספק כי סין תמשיך לייצר אי ודאות בחודשים הקרובים.
מאקרו ואג"ח עולמי:
ראשת קרן המטבע העולמית, כריסטין לגארד, פסימית. היא מודיעה בקול רם כי הכלכלה העולמית צפויה להאט בחודשים האחרונים של 2015 ולצבור תאוצה מחודשת רק בראשית 2016. לדעתה, בעוד שגוש האירו ויפן מציגים התפתחויות מעודדות, דווקא ארה"ב ויפן מציגות מגמות מעורבות. יתר על כן, השווקים המתעוררים כפי הנראה ירשמו ב-2015 את השנה החמישית של צמיחה נמוכה אשר נובעת מתקופת ממושכת של מחירי סחורות נמוכים.
אי הוודאות נמשכת. דוח התעסוקה האחרון לחודש ספטמבר לא מספק רוח גבית לחברי ה-Fed באשר להעלאת הריבית בסוף אוקטובר. כך, משרד העבודה האמריקני פרסם כי בעוד ששיעור האבטלה נותרה ברמה של 5.1%, בחודש ספטמבר, נוספו למשק רק 142 אלף משרות חדשות, נמוך מאוד מהערכות השוק אשר עמדו על תוספת של 203 אלף משרות. יתר על כן, גם השכר השעתי נותר קפוא, בעוד שהערכות השוק היו לכדי עלייה של 0.2%.
גם אינדיקטורים אחרים שפורסמו בשבוע המסחר שחלף היו חלשים למדי ולדוגמא:
•    הזמנות של מוצרים בני-קיימה ירדו בחודש אוגוסט ב-2.3% לעומת הערכת השוק להתכווצות של 2.0%.
•    ההזמנות ממפעלים שהן אינדיקטור מוביל לפעילות הכלכלית התכווצו ב-1.7% בחודש אוגוסט, לעומת הערכות להתכווצות של 1%.
כלומר, אם בהחלטת הריבית לחודש ספטמבר היה זה שוק ההון אשר מנע מחברי ה-Fed להעלות את הריבית, מסתמן כי הפעם יהיה זה הגורם המאקרו כלכלי אשר יספק רוח חזיתית ויביא לאי שינוי של הריבית, שהרי קשה להעלות את הריבית כאשר תמונת המאקרו מדרדרת.​
האינפלציה בגוש האירו חוזרת לטריטוריה השלילית. זאת, על רקע החולשה המתחדשת במחירי האנרגיה. מדד המחירים לצרכן ירד ב-12 החודשים האחרונים, עד ספטמבר ב-0.1% והוא רחוק מאוד מיעד ה-ECB לכדי 2%. 
גם מחירי היצרנים מפתיעים כלפי מטה ומצביעים על היעדר לחצים אינפלציוניים. כך, מדד      ה-PPI ירד בגוש האירו ב-0.8%, לעומת צפי השוק לכדי התכווצות של 0.6%. ב-12 החודשים האחרונים התכווץ מדד המחירים ליצרן ב-2.6%. נזכיר, כי בכדי לעודד את הפעילות והאינפלציה רוכש ה-ECB סך של 60 מיליארד אירו מדי חודש במסגרת הרחבה הכמותית.
נתוני הפעילות היצרנית בסין ממשיכים להצביע על כך שהפעילות בענפים אלו נחלשת. כך, מדד מנהלי הרכש למגזר היצרני עמד בספטמבר ל 49.8 נק', שהוא, כזכור, נמוך מקו פרשת המים העומד על 50 נק'. ייתכן כי הפעילות בתחום השירותים מאזנת את החולשה היצרנית. נתון לא רשמי של מדד מנהלי הרכש לסקטור השירותים מצביע על רמה של 53.4 נק' בחודש ספטמבר וללא שינוי מחודש אוגוסט. אין ספק כי סין תמשיך להוות גורם היוצר אי ודאות בחודשים הקרובים.

מאקרו ואג"ח מקומי:

יתרת החוב במשק ממשיכה להתרחב. 
בחודש יולי יתרת החוב של המגזר העסקי נותרה כמעט ללא שינוי והסתכמה בכ-812 מיליארדי ש"ח, זאת על אף פירעונות חוב בהיקף של כ-2 מיליארדים באג"ח סחירות ולא סחירות בישראל ואשראי מחו"ל. פירעונות אלו קוזזו כתוצאה מגיוס חוב של הלוואות בנקאיות וחוץ בנקאיות ומהשפעת פיחות השקל מול הדולר ב-0.4% שהגדיל את השווי השקלי של החוב הצמוד והנקוב במט"ח. בחודש אוגוסט הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-1.9 מיליארדי ש"ח, רובן בהנפקות של אג"ח סחירות; נמוך מממוצע הגיוסים בשבעת החודשים הראשונים של השנה המסתכם בכ-2.4 מיליארדים.
יתרת החוב של משקי הבית גדלה בחודש יולי בכ-5.4 מיליארדי ש"ח (1.2%) לרמה של כ-451 מיליארדים. יתרת החוב לדיור מסך החוב של משקי הבית עלתה בכ-2.9 מיליארדי ש"ח ועומדת על כ-314 מיליארד ש"ח. בחודש אוגוסט חלה ירידה קטנה בביצועי המשכנתאות (נטילות של משכנתאות חדשות), אך עדין נרשם בהם היקף משמעותי, והם הסתכמו בכ-6.2 מיליארדי ש"ח, גבוה מממוצע הביצועים בשבעת החודשים הראשונים של השנה העומד על כ-5.5 מיליארדים.
בהמשך לנתוני הצמיחה החלשים במשק, משרד האוצר פרסם בשבוע שחלף את תכניתו לעידוד הצמיחה במשק. למעשה, התוכנית כוללת כ-10 צעדים. מרבית הצעדים הכלולים כבר הוחלט עליהם בעבר וחלקם נמצא כבר בתהליך של יישום. יתר על כן, אין בצעדים אלו כדי לשנות בצורה משמעותית את מחזור העסקים במשק. על כן, אנו לא רואים בתוכנית זו בשורה משמעותית לקרן.
מנגד, דווקא הפחתת מס החברות, כפי שהוחלט עליה בראשית ספטמבר, ב-1.5% והיא תצא לפועל בראשית 2016 עשויה לתמוך בצמיחה החלשה של המשק. 
 משרד האוצר צפוי לגייס בחודש ספטמבר סך של 2.8 מיליארד ש"ח, גבוה מאשר הונפק בחודש ספטמבר או אוגוסט (2.3 מיליארד ש"ח, בכל אחד מחודשים אלו). מסכום זה יונפק סך של 2,150 מיליון ש"ח באיגרות חוב שקליות והיתרה 750 מיליון ש"ח בחוב צמוד מדד. מבנה ההנפקה ממשיך להמחיש כי במשרד האוצר מעוניינים לצמצם את החשיפה לאיגרות חוב צמודות, יתר על כן  גם שיעור האג"ח ארוכות מסך ההנפקה הוא נמוך מאוד ומצביע על רצון המשרד לנצל את שיפוע העקום ובכך לשלם ריבית נמוכה ככל האפשר.

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".