סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  23.04.2018 / 10:30:45

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                   

עיקרי הדברים:

ארה"ב: בשבוע שחלף פורסמו שלושה אינדיקטורים לאינפלציה בארה"ב. מרביתם הצביעו על התחממות של הסביבה האינפלציונית. להערכתנו, הקצב השנתי של האינפלציה הבסיסית בארה"ב שחצה את רף ה- 2% , צפוי להיוותר מעל ל- 2% , בחודשים הקרובים. גורמים שונים הביאו לידי כך שמדד אמון הצרכנים רשם ירידה. אם הדבר יימשך, הסיכון לצמיחה יגדל משמעותית.

סין: על רקע המתיחות מול ארה"ב, דווקא בחודש מרץ נרשם גירעון סחר במשק הסיני, לראשונה זה שנה. כפי הנראה, הדבר התרחש על רקע פתיחת השנה הסינית. להערכתנו, עודף הסחר של סין עם ארה"ב צפוי להיפגע בשנים הקרובות, על רקע הנחישות האמריקאית.

ישראל: הממשלה פועלת להגברת ההוצאה האזרחית. זו צפויה להביא לעלייה בצרכי גיוס החוב של הממשלה בהמשך השנה. 

מאקרו ואג"ח עולמי:

חרף ההוזלה במדד המחירים לצרכן, סביבת האינפלציה בארה"ב מתחממת – בשבוע המסחר האחרון פורסמו מספר מדדי אינפלציה. המדד המוביל- מדד המחירים לצרכן, ירד במרץ ב- 0.1% אשר עשוי להצביע על התמתנות של הסביבה האינפלציונית. אולם לדאבוננו, הנתון לכשעצמו לא מצביע על המגמות האמתיות. למעשה, הסיבה המרכזית לירידה באינפלציה החודשית הייתה מחירי האנרגיה שהוזלו ב- 2.8% . בנטרול אנרגיה, האינפלציה הבסיסית התייקרה ב- 0.2% . אינפלציית הליבה של השירותים עלתה ב- 0.3% והובלה על ידי תיקון בשירותי דיור. מחיריהם של שירותי הבריאות התייקרו ב- 0.5% , לאחר יציבות בחודש הקודם.

לפני שנה, האינפלציה הבסיסית הפתיעה לרעה בירידה מפתיעה של 0.1% (הוזלה במחירי השירותים המקוונים). יציאה של חודש זה הביאה לעלייה של האינפלציה הבסיסית מ- 1.8% ל- 2.1% . כפי הנראה, זהו לא סוף הגל והאינפלציה הבסיסית תרשום התגברות נוספת בחודשים הקרובים. האינפלציה הבסיסית עלתה בשלושת החודשים האחרונים בקצב שנתי של 2.9% . להערכתנו, ברבע השני צפויה לשמור האינפלציה הבסיסית על קצב שנתי הגבוה מ- 2% .

בשבוע האחרון, פורסמו שני מדדי אינפלציה נוספים חשובים למשק האמריקאי, מחירי היצרנים ומחירי היבוא. מדד המחירים ליצרן ( PPI ) רשם התייקרות של 0.3% , לעומת ציפיות של 0.1% . כל רכיבי המדד רשמו התייקרות במרץ, תוך התייקרות גם בענפי השירותים. מדד מחירי היבוא, נותר ללא שינוי בחודש מרץ. אולם, מחירי הדלקים הוזלו. ב- 12 החודשים האחרונים התייקרו מחירי היבוא ב- 3.6% , לעומת 3.4% בחודש שעבר.

מדד אמון הצרכנים בארה"ב אכזב בחודש אפריל. המדד ירד מרמה של 100.5 נק', ל 97.8 נק'. החשש המרכזי של הציבור היה מההשפעות השליליות של מלחמת הסחר המונהגת על ידי הנשיא טראמפ. מדד אמון הצרכנים הוא קריטי למשק האמריקאי והתדרדרות נוספת בו עלולה להצביע על עלייה משמעותית בסיכון להאטה כבר בטווח המידי.

מלחמת הסחר ההולכת ומתחזקת בין ארה"ב לסין (ואולי גם לשאר העולם) יוצרת את הכותרות המרכזיות בתקופה האחרונה ומגבירה את אי הוודאות בשווקים. עם זאת הודעה מפתיעה החודש הייתה כי בחודש מרץ נרשם בסין גירעון מסחרי, לראשונה מזה שנה (פברואר 2017 ). הסיבה לגירעון היה היצוא אשר התכווץ ב- 2.7% ב- 12 החודשים האחרונים. במנוגד להתרחבות של 44.1% בחודש פברואר. כפי הנראה, הסיבה הייתה כניסתה של השנה הסינית החדשה אשר הביאה לצמצום ימי הפעילות. מנגד, היבוא רשם נסיקה של 14.4% ואף היה גבוה מהערכת השוק להתרחבות של 12% . כתוצאה מכך, בפעילות נרשם גירעון של 4.98 מיליארד דולר.

אמנם, שבוע המסחר האחרון הסתיים בעליות שערים באפיק המנייתי ברחבי העולם, תוך ירידה משמעותית ב- VIX , ל- 17.4% , אך לדעתנו רמת הסיכון בשווקים נותרת עדיין גבוהה (ולא ברורה השפעת התקיפה בסוריה על השווקים) ולכן יש לשמור על סיכון מוגבל בתיקי ההשקעות.

מאקרו ואג"ח מקומי:

סקר מגמות בעסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביע על התמתנות מסוימת גם בדיווחים לפעילות השוטפת ואפילו בציפיות. הדבר מצביע על כך שקצב הצמיחה של המשק עלול להתמתן במחצית הראשונה של השנה. משלל ענפי המשק נציין את המגזרים הבאים: תעשיה - מאזן הנטו ביחס להיקף המכירות המתייחס לשינוי שחל במרץ לעומת פברואר הינו שלילי ועומד על 0.2 -. עם זאת, חל שיפור חיובי מסוים ביחס לפברואר שבו הוא עמד על 2.9 -. יתר על כן, גם המאזנים באשר להיקף התפוקה הנוכחית וגם למספר המועסקים היו שליליים ועמוקים יותר, בהשוואה לפברואר. עם זאת, חשוב לציין כי ביחס לעתיד ישנה אופטימיות, בעיקר באשר לייצוא, להוציא את אינדיקטור מספר המועסקים, שבו שבה הפסימיות לאחר חודשיים של אופטימיות.

מסחר קמעוני – המאזן נטו להיקף המכירות הפך שלילי ומשמעותי, 7.4 -, לעומת עלייה של 1.1 בינואר. ביחס לעתיד ישנה אופטימיות, אך מתונה יותר.

ענפי השירותים – ישנה פסימיות באשר להיקף המכירות, הן לשוק המקומי והן באשר לייצוא. עם זאת, קיימת אופטימיות באשר למספר המועסקים. ביחס לעתיד נותרה האופטימיות, אך בצורה זהירה יותר.

פעילות תקציבית - סך גביית המיסים (עיקר ההכנסות) בחודש מרץ הסתכמה ב- 26.3 מיליארד ש"ח. מנגד, סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי וללא מתן אשראי) הסתכמו בחודש מרץ ב- 34.7 מיליארד ש"ח. מזה: הוצאות משרדי הממשלה 28.2 מיליארד ש"ח, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 3.4 מיליארד ש"ח. כתוצאה מפעולות אלו הגיע הגירעון בחודש מרץ ל- 4.4 מיליארד ש"ח. גירעון זה הוא הגבוה ביותר בחודשי מרץ מאז שנת 2012 , שבה הגירעון השנתי הסתכם ב- 4.2% מהתוצר.

מראשית השנה הנוכחית, הסתכמה גביית המסים בסך של 80.8 מיליארד ש"ח, גידול נומינלי של 6.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ומנגד, ההוצאות של משרדי הממשלה )ללא פירעון קרן וריבית וללא מתן אשראי( הסתכמו ב- 75.3 מיליארד שקלים, עלייה חדה למדי של 9.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

אין ספק, כי הממשלה הנוכחית פועלת במרץ להוציא כספים והעדות לכך היא קצב הגידול של ההוצאות וגודלו המוחלט של הגירעון החודשי. משמעות ההתפתחות הזו, כפי הנראה, תבוא לידי ביטוי בעלייה בצרכי החוב בחודשים הקרובים.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".