סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  13.03.2018 / 13:26:26

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                  
עיקרי הדברים:
ארה"ב: דוח תעסוקה חזק מאוד למשק האמריקאי, בכל האמור להצטרפות עובדים. הדוח היה פחות חזק באשר לשכר העבודה. ב- 21/3 הריבית הדולרית צפויה לעלות פעם נוספת.

 גוש האירו: ברבע האחרון של 2017 צמח גוש האירו ב- 2.4% . עם זאת, הנתונים הראשוניים לתחילת 2018 מצביעים על התמתנות משמעותית בקצב הצמיחה.

ישראל: מרווחי האג"ח הקונצרנים המשיכו להתרחב בחודש האחרון, במנוגד למגמה שנרשמה בעולם. לאור זאת, גדלה מידת האטרקטיביות של האפיק, במיוחד בקרב האיגרות החזקות.

מאקרו ואג"ח עולמי:
דוח התעסוקה למשק האמריקאי הצביע כי האמריקאים חוזרים לשוק העבודה, אך ללא דרישה ברורה לעליית השכר. מרבית הפרמטרים בדוח היו חיובים מאוד ובראשם מספר המשרות החדשות שנוספו למשק (ללא חקלאות) – 313 אלף משרות. חוזקת הדוח באה לידי ביטוי בכך שהנתון היה גבוה ב- 80 אלף מעבר להערכות השוק. יתר על כן, גם נתוני ינואר (239 אלף) ודצמבר ( 175 אלף) עודכנו כלפי מעלה ב- 54 אלף – כלומר ההפתעה והעדכון יחדיו מהווים תוספת של 124 אלף משרות!

יתר על כן, בשעות העבודה השבועיות חלה עלייה מ- 34.3 לכדי 34.5 שעות ושיעור ההשתתפות רשם גם הוא עלייה מ- 62.7% לכדי 63% . שיעור האבטלה נותר ברמה של 4.1% .

החולשה המרכזית בדוח הגיעה מהשכר השעתי שעלה ב- 0.1% בלבד, לעומת צפי להתייקרות של 0.3% . לאור זאת, השכר ב- 12 החודשים האחרונים התייקר ב- 2.6% , הנמוך מקצב של 2.9% בינואר.

הענף אשר רשם את תוספת המועסקים הגדולה ביותר היה הבנייה שבו נוספו 61 אלף משרות. גם סקטור המסחר הקמעונאי, השירותים העסקיים וענף התעשייה הציגו תוספות מרשימות של מקומות עבודה. הסקטור היחיד שהציג ירידה במספר המועסקים היה מידע. דוח זה מספק אינדיקציה ממשית לכך בהחלטה הבאה של הבנק המרכזי האמריקאי, ב- 21/3 , לא תהיה התלבטות וכי הריבית תועלה ב- 25 נ"ב, לטווח של 1.75%-1.5% .

נתונים שפורסמו בשבוע האחרון אישרו כי גוש האירו התרחב ברבע האחרון של 2017 ב- 2.4% .השימושים הפנימיים, כלומר, הצריכה הפרטית, השקעות וצריכה ממשלתית המשיכו להתרחב, אך בקצב מתון למדי, 1.5% . היצוא נסק ב- 8% , כאשר היבוא התרחב רק ב- 4.4% . דווקא, נתונים לתחילת 2018 מצביעים על כך שפתיחת השנה היא מתונה משמעותית. לדוגמא, המכירות הקמעוניות התכווצו בינואר ב- 0.1% )בהמשך להתכווצות של 1% בדצמבר(. בגרמניה, הזמנות של מוצרי תעשייה נצחו בינואר ב- 3.9% והייצור התעשייתי התכווץ בינואר ב- 0.1% .

האינפלציה בסין הגיעה בפברואר לרמה הגבוהה ביותר בארבע השנים האחרונות, על רקע התייקרות מחודשת במחירי המזון שנסקו ב- 4.4% , ב- 12 החודשים האחרונים. בכך, האינפלציה הגיעה בשנה האחרונה לכדי 2.4% . נזכיר כי יעד הממשלה לאינפלציה עומד על 3% . עם זאת, מחירי היצרן ( PPI ) דווקא הוזלו לשפל של 15 החודשים האחרונים. אלו עלו ב- 3.7% ב- 12 החודשים האחרונים, עד פברואר לעומת קצב של 4.3% בינואר. זהו החודש הרביעי הרצוף שבו המחירים ליצרן רושמים הוזלה. לאור המגמות ההפוכות, אנו לא מעריכים כי צפויה התגברות אינפלציונית משמעותית בסין בחודשים הקרובים.

ה- Bitcoin ממשיך בצניחה החופשית. המטבע הקריפטוגרפי המפורסם וגם מטבעות נוספים בתעשייה רשמו שבוע חלש. מחירו של ה- Bitcoin הגיע לכדי 9,500 דולר בלבד, כאשר ביום ו' אף הגיע לשפל שבועי של 8,970 דולר.

מאקרו ואג"ח מקומי:

סיכום מאזן התשלומים לשנת 2017 - העודף בחשבון השוטף בשנה האחרונה הסתכם ב- 10.5 מיליארד דולר (3.0% מהתוצר), בהמשך לעודף של 12.0 ( 3.8% מהתוצר) ו- 15.5 מיליארדי דולר (5.2% מהתוצר) בשנים, 2016 ו- 2015 , בהתאמה.

בתחום הסחר בסחורות, נרשמה עלייה הן ביצוא, בכ- 1.8 מיליארד דולר, אך גם ביבוא, בכ- 4 מיליארד דולר. כתוצאה מכך, חלה עלייה של כ- 2 מיליארד דולר בגירעון המסחרי.

סך יצוא השירותים הסתכם בכ- 44 מיליארד דולר הגבוה ב- 4.1 מיליארד דולר, מאשר נרשם לפני שנה. לעומתו, גם ביבוא השירותים נרשמה עלייה, אך מצומצמת יותר של 3 מיליארד דולר בלבד, כלומר, עודף יצוא השירותים גדל בכ- 1.1 מיליארד דולר.

יש לשים לב לסגמנט ההשקעות הישירות )אלו המאפשרות למשקיע לקבל זכויות הצבעה במועצת המנהלים ולהשתתף בניהול החברה(. ההשקעות הישירות של תושבי ישראל בחו"ל בשנת 2017 הסתכמו ב- 6.3 מיליארד דולר, לאחר 13.0 מיליארד דולר בשנת 2016 , ו- 11.0 מיליארד דולר בשנת 2015 . מנגד, ההשקעות הישירות של תושבי חו"ל בישראל הסתכמו ב- 19.0 מיליארד דולר בשנת 2017 , בהשוואה ל- 11.9 מיליארד דולר בשנת 2016 , ו- 11.3 מיליארד דולר בשנת 2015 . כלומר, ההשקעות הישירות נטו בישראל גדלו מ- 2.1 מיליארד דולר ב- 2016 לכדי 12.7 מיליארד דולר ב- 2017 . ההשקעות הישירות של זרים במשק הוא מבין הגורמים המביאים ללחץ לייסוף השקל כנגד המטבעות המרכזיים.

באשר לשער החליפין של השקל כנגד הדולר, הוא נסחר בסוף השבוע בשער של 3.44 שקלים לדולר. חרף הירידה בעודף בחשבון השוטף, הוא נותר גבוה למדי. אם נוסיף לזה את תמונת המצב בהשקעות הישירות הרי שימשך לחץ חזק לכדי ייסוף השקל כנגד המטבעות המרכזיים. בהתאם להערכתנו, בטווח הקרוב צפוי השקל להמשיך ולהתחזק כנגד הדולר וסל המטבעות.

מרווחי התל-בונד ממשיכים להתרחב ומגבירים את האטרקטיביות של איגרות החוב הקונצרניות. המערבולת בשווקים הפיננסיים שפרצה בראשית פברואר, הביאה כזכור לירידה במחיריהם של נכסים מסוכנים ובמיוחד מניות, אך גם של איגרות החוב הקונצרניות בארץ ובעולם. מאז, שוק המניות התייצב למדי. באפיק הקונצרני העולמי חלה גם כן התייצבות, אך שוק האג"ח הקונצרני המקומי המשיך לרשום התפתחויות שליליות, כאשר אלו באות לידי ביטוי בעלייה במרווחי התשואה מול האג"ח הממשלתי. המרווחים חזרו לרמה בה היו לפני יותר מחצי שנה. על רקע העובדה כי אנו מעריכים שהצמיחה הכלכלית במשק תשמור על רמה של כ- 3% בשנה הקרובה והריבית הקצרה צפויה להיוותר ללא שינוי, להערכתנו, העלייה במרווחים מגבירה את רמת האטרקטיביות של האפיק הקונצרני. יחד עם זאת, יש להערכתנו להתמקד בשלב זה באיגרות איכותיות.

בשבוע הקרוב צפוי משרד האוצר לפרסם את ביצוע התקציב לחודש פברואר. ביום א' תפרסם הלמ"ס את האמדן השני לרבע האחרון של 2017 . ביום ג' יפורסמו נתוני סחר החוץ וביום ה' יפורסמו מדדי המחירים במשק לחודש פברואר.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".