סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  27.02.2018 / 12:02:37

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי                   

עיקרי הדברים:

בנקים מרכזיים: בעוד שבבנק המרכזי האמריקאי מעודדים מהצמיחה הכלכלית והמשקיעים מעלים את הערכותיהם באשר למספר מהלכי הריסון ב- 2018 , בגוש האירו דווקא חוששים מהתחזקות האירו שלה השפעות דפלציוניות ומאשררים את תכנית ההרחבה הכמותית. אלו הן חדשות שליליות לאג"ח האמריקאיות וחיוביות לאירופאיות.

סחורות: מחיר הנפט הגולמי מאמיר ומנגד, מחיר הזהב מוזל. התפתחות זו מייצגת את האופטימיות ביחס לכלכלה העולמית ומצביעה על ירידה בהערכת הסיכון של המשקיעים.

אג"ח קונצרני בישראל: המרווחים הקונצרנים מהאיגרות הממשלתיות המשיכו להתרחב בימים האחרונים, חרף חזרת הרגיעה לשווקים ובמנוגד למגמה בעולם. לפיכך, מידת האטרקטיביות של האפיק הקונצרני גדלה. עם זאת, יש להערכתנו מקום לבחירה סלקטיבית של איגרות ובמיוחד בדירוגים גבוהים.

מאקרו ואג"ח עולמי:

בבנק המרכזי האמריקאי מעודדים מהצמיחה הכלכלית. כך, עולה מפרוטוקול ישיבת הועדה המוניטרית של ה- Fed שהתקיימה בחודש ינואר. פרוטוקול זה הגביר את הערכות השוק לכך שהריסון המוניטרי צריך להתחזק, אפילו לכדי 4 העלאות ריבית, כבר בשנה הנוכחית.

האופטימיות ביחס לכלכלה האמריקאית מתגברת, כאשר האינדיקטורים המובילים למשק רשמו עלייה מרשימה של 1% , לעומת צפי השוק לכדי התרחבות של 0.7% , ואף בהמשך לעלייה של 0.6% בדצמבר. הגורמים המרכזיים לנסיקה במדד היו עליות השערים בשוקי המניות )ינואר( ואישורי הבנייה. דיווח זה יוצק אופטימיות רבה ביחס לקצב הצמיחה הצפוי במשק האמריקאי במחצית הראשונה של 2018 . ייתכן, כי התנודתיות שראינו החודש בשוקי המניות תשפיע לרעה על המדד בחודש הבא, אך ככל הנראה השפעתה תהייה מוגבלת.

מהצד השני של האוקיינוס, פרוטוקול ה- ECB , דווקא הצביע על חשש של קובעי המדיניות מהתחזקות האירו (כנגד הדולר), שלו השפעה שלילית על היצוא ועל מחירי המוצרים המיובאים. חברי הוועדה הסכימו כי יש לעקוב אחר התפתחות האירו והחליטו להותיר את תוואי ההרחבה הכמותית ללא שינוי. נזכיר כי ה- ECB רוכש מדי חודש איגרות חוב בסך של 30 מיליארד אירו, במסגרת תוכניתו לרכישת 2.5 טריליון אירו. נתוני האינפלציה בגוש האירו מציגים את הבעייתיות שנוצרת מהאירו החזק. האינפלציה ב- 12 החודשים עד ינואר 2018 עלתה ב- 1.3% , לעומת 1.5% ו- 1.4% בחודשים נובמבר ודצמבר, בהתאמה. כלומר, האינפלציה מתרחקת מיעד ה- ECB העומד על %2 .

כלכלת בריטניה צמחה בקצב נמוך מצפי השוק ברבעון הרביעי של 2017 , כאשר הצרכנים והעסקים מתמודדים עם העלייה באינפלציה. המשק צמח ב- 1.6% ברבעון הרביעי, לעומת ההערכות השוק לכדי 2.0% . הצמיחה ברבע הנדון הושפעה בין היתר מחולשה בצריכה הפרטית, מקיפאון בהשקעות העסקים ומירידה ביצוא. גם ביחס לכל שנת 2017 נרשמה אכזבה כאשר קצב הצמיחה היה נמוך מהצפי. שיעור הצמיחה בבריטניה בשנת 2017 הסתכם ב- %1.6 , לעומת %2.6 בארה"ב.

המשק הגרמני רשם ברבע האחרון של 2017 צמיחה של 2.4% , שהייתה בהתאם להערכות השוק, אך נמוכה במעט מ- 2.8% שנרשמה ברבע השלישי של השנה. התאוששות של היצוא (במנוגד לבריטניה) הייתה בין הגורמים אשר תמכו בצמיחה. בנוסף, ההוצאה הממשלתית התרחבה ב- 2% . לעומת זאת, הביקושים הפנימיים היו מעורבים. דווקא הצריכה הפרטית וההשקעות היו חלשות. להערכתנו, המשק הגרמני צפוי לצמוח השנה בשיעור הגבוה מ- 2% .

סחורות - האופטימיות לגבי הכלכלה העולמית הביאה לכדי כך שהנפט הגולמי רשם בשבוע המסחר האחרון עלייה של 3.2% במחירו ( WTI ), לכדי 63.6 דולר לחבית. כפי הנראה, המחיר הנוכחי הוא מאוד אטרקטיבי ליצרנים ולראיה מספר אסדות קידוח הנפט הפעילות בארה"ב רשם
גידול שבועי חמישי ברציפות, ל- 799 . זהו המספר הגבוה ביותר מאז אפריל 2015 . מנגד, דווקא הזהב רשם את הנפילה השבועית החזקה ביותר השנה כאשר איבד %1.9 מערכו.

מאקרו ואג"ח מקומי:

ברבע האחרון של 2017 צמח המשק ב- 3.6% (במונחים שנתיים, במונחים ריאליים), לעומת הרבע השלישי של השנה. הצמיחה ברבע הנדון הייתה נמוכה מ- 3.9% , שנרשמה ברבע השלישי של השנה (שאגב, עודכנה חדות מעלה, מ- 3.5% בהודעה הקודמת, לפני חודש). הצמיחה הושפעה
במיוחד מהתרחבות של ההוצאה הציבורית שנסקה ב- 9.7% (לעומת התכווצות של 3.2% ברבע השלישי) ומעלייה של היצוא ב- 7.7% (בהמשך להתרחבות חדה של 10.2% ברבע השלישי). דווקא בצד ההשקעות נרשמה חולשה במשק כאשר ההשקעה בבתי מגורים התכווצה ב- 10.2% ובענפי המשק ב- 4.6% . ההוצאה הצרכנית, שהייתה הקטר המשקי תקופה ארוכה, התרחבה בשיעור צנוע למדי של 1.3% והושפעה לרעה מחולשה בהוצאה על מוצרים בני קיימא. אין ספק כי התאוששות היצוא, זה כבר הרבע השני, היא מעודדת מאוד ואף היוותה גורם מקזז לחולשה שנתגלתה בהוצאה הצרכנית. כתוצאה משינויים אלו, התרחב התוצר העסקי ב- 3.7% שהוא בהחלט מעודד למדי.

גם האינדיקטורים השוטפים לראשית 2018 הם מעודדים למדי ולראיה, המדד המשולב למצב המשק, מחושב על ידי בנק ישראל, עלה בחודש ינואר ב- 0.3% . קצב זה דומה להתפתחות שאפיינה את החודשים האחרונים ואף את שנת 2017 כולה. המדד הושפע לטובה מהתרחבות ביצוא הסחורות בינואר ומעלייה קלה בפדיון המסחר הקמעונאי בדצמבר. מנגד, את קצב עלייתו של המדד מיתנו ההידרדרות בייצור התעשייתי ובפדיון השירותים בחודש ינואר.

מדד מנהלי הרכש במשק, המחושב על ידי בנק הפועלים ומהווה אינדיקטור מקדים לפעילות הכלכלית רשם בינואר יציבות בערכו, אך ניצב ברמה גבוהה למדי של 53.5 נק'. נציין, כי גם מדד מנהלי הרכש העולמי אשר מפורסם על ידי JPMorgan נותר בינואר ללא שינוי, ברמה של 54.4 נק'. רמת המדד מצביעה על כך שהמשק צפוי לשמור בחודשים הקרובים על קצב הצמיחה שאפיין אותו לאחרונה.

שוק האג"ח הקונצרני: שוק האג"ח הן הממשלתי והן הקונצרני איבדו מערכם מראשית פברואר, במקביל לסערה זוטא שהתרחשה בשווקים הפיננסים. עם זאת, בעוד שאיגרות החוב הממשלתיות רשמו התייצבות מסוימת, האפיק הקונצרני המשיך לרשום הדרדרות במחירי איגרות החוב, כאשר מרווחי האג"ח ממשיכים לעלות. למעשה, המרווחים הקונצרנים חזרו לרמה שהייתה בחודש ספטמבר 2017 (לפני חצי שנה).

לאור זאת, מידת האטרקטיביות של האפיק הקונצרני מתגברת. לפיכך, להערכתנו יש לשקול הגברת החשיפה לאפיק הקונצרני, על חשבון הממשלתי, באופן סלקטיבי ובעיקר באיגרות האיכותיות.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".