סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  07.12.2017 / 14:24:12

שורה התחתונה - מאקרו שבועי                              

עיקרי הדברים:

גוש האירו נמצא בתקופה טובה. ה-PMI לחודש האחרון הצביע על צמיחת חברות וגיוסי עובדים חדשים. המדד הגיע לרמה הגבוהה ביותר מזה 6 וחצי שנים.

טרם עונת החגים כבר נראה כי המשק האמריקאי נמצא במומנטום חזק. שתי שלוחות של ה-Fed המספקות תחזית רבעוןונית למשק, מעריכות אופטימיות לרבעוןון הנוכחי (הרביעי). בשלוחת ניו-יורק צופים כי המשק יצמח בשיעור של 3.7%. בשלוחת ה-Fed של אטלנטה חוזים צמיחה של 3.4%.  

ישראל: הנתונים משוק העבודה לחודש אוקטובר היו פחות טובים, כמו כן, שיעור האבטלה עלה. עם זאת, המשק נמצא בתנופה חיובית.   

מאקרו ואג"ח עולמי:

חרף אי הודאות באשר למבנה הפוליטי בגרמניה, העסקים במשק ממשיכים להפגין ביטחון. מדד ביטחון העסקים בגרמניה (ה-IFO) שפורסם בשבוע שחלף הצביע על זינוק בביטחון העסקים אשר נבע מהמשך הביצועים הטובים של הכלכלה הגדולה ביותר באירופה. המדד הגיע בנובמבר לשיא של כמה עשורים - 117.5 נק'. מהסקר עלה כי תחזיות בעלי העסקים בנוגע למצב הנוכחי התמתנו מעט, אך הציפיות שלהם לעתיד נותרו גבוהות מאוד.

גם במבט על כל גוש האירו התמונה ממשיכה להיות טובה. מדד מנהלי הרכש המשולב, ה-PMI, של חברת  Markit, לחודש האחרון הראה כי החברות מדווחות על צמיחה ועל גיוס עובדים חדשים. המדד הגיע החודש לרמה של 57.5 נקודות - הנתון הגבוה ביותר מזה שש וחצי שנים. ראוי לציין במיוחד את צרפת, שהניקוד שלה היה גבוה יותר אף מזה של גרמניה (בפעם הרביעית בלבד בחמש השנים האחרונות). אך כאמור, גם האופטימיות ביחס לגרמניה נותרת גבוהה.

עם כניסת המשק האמריקאי לתקופת החגים, נראה כי המומנטום ממשיך להיות חזק. האינדיקטורים השוטפים אשר פורסמו בשבועות האחרונים מאותתים כי הרבעון האחרון של השנה צפוי להיות חזק, אף ללא קשר לעונת המכירות. בשבוע האחרון דווח כי האינדיקטורים המובילים עלו באוקטובר ב-1.2%, הגבוה (פי שניים) מהצפי להתרחבות של 0.6%. המדד מצביע על כך שגם תקופת החגים, וגם בהמשך, במחצית הראשונה של השנה, שיעור הצמיחה במשק האמריקאי יהיה חזק.

שתי שלוחות ה-Fed המספקות תחזית רבעונית למשק מעריכות אופטימיות לרבעון הנוכחי (הרביעי). כך, בשלוחת ניו-יורק צופים כי המשק יצמח בשיעור של 3.7%. בשלוחת ה-Fed של אטלנטה חוזים צמיחה של 3.4%. להערכתנו, קצב הצמיחה במשק האמריקאי בשנה הקרובה יהיה בטווח שבין 2.5% ל-3%.

משרד האוצר הבריטי הפחית את תחזיות הצמיחה למשק. במשרד האוצר צופים כי המשק יצמח השנה (2017) ב-1.5% לעומת התחזית הקודמת להתרחבות של 2%. תחזית הצמיחה ל-2018 קוצצה מ-1.6% ל-1.4%, וגם התחזית לשנת 2019 ירדה מ-1.7% ל-1.3%. הקשיים של בריטניה מביאים את ההנהגה הכלכלית לחפש פתרונות. כתוצאה, משרד האוצר של בריטניה הודיע כי יטיל מס חדש על חברות ההיי-טק הגלובליות כמו אפל, גוגל, אמזון, אובר ואי-ביי. אלו מתחמקות מתשלום מסים באמצעות מקלטי מס. יתר על כן, הן יאולצו לשאת באחריות לתשלום מס ערך מוסף על כלל המכירות שאזרחים בריטים מבצעים דרכן.

יתרה מזאת, בבריטניה פורסמו השבוע נתונים המצביעים על ירידה בביטחון הצרכנים לשפל שנרשם לאחרונה רק בהצבעה על ה-Brexit ביוני 2016. מדד ביטחון הצרכנים במשק הגיע בנובמבר ל-106.6 נקודות, לעומת 109.3 נקודות בחודש הקודם. כפי הנראה, הירידה בביטחון הצרכנים בבריטניה נובעת מההערכות כי תחול נסיגה בשכר, לאחר היציאה של המדינה מהאיחוד האירופי.

מאקרו ואג"ח מקומי:

שוק העבודה בחודש אוקטובר: מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה הגיע באוקטובר 2017 ל-4.017 מיליון איש. מהם 3.85 מיליון היו מועסקים וכ-167 אלף היו בלתי מועסקים. אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עמד עד 64.0%, בדומה לחודש ספטמבר, אך בעוד שבקרב הגברים נרשמה ירידה ל-68.8%, בקרב הנשים חל שיפור ל-59.4%.

אחוז הבלתי מועסקים (קרי, מובטלים) מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עלה קלות בחודש אוקטובר ל-4.2%, לעומת 4.1% בספטמבר. גם בקבוצת הגיל המרכזית (גילאי 64-25) חלה עלייה קלה בשיעור האבטלה. אחוז הבלתי מועסקים בקבוצה זו עלה בחודש זה ל-3.7%, מ-3.6% בחודש ספטמבר.

בהמשך לנתוני שוק התעסוקה, גם מספר המשרות הפנויות במשק רשם נסיגה קלה באוקטובר כאשר נרשמו 102.6 אלף משרות פנויות, לעומת 103.1 אלף בספטמבר. ביחס למספר המשרות השכיר, שיעור המשרות הפנויות עמד על כ-3.78%, לעומת 3.80% בחודש אוקטובר. 

באשר לענפי המשק השונים, ביקוש ער במיוחד קיים בענפים: טכנאי רשתות ומערכות מחשבים, מלצרים ועובדי משק בית. ביקוש נמוך קיים בענפים הבאים: בניה, מפתחי תכנה וטבחים.

בנק ישראל ממשיך לתמוך באופן גלוי בשער החליפין. בשנת 2018 בנק ישראל ירכוש 1.5 מיליארד דולר במסגרת התכנית לקיזוז השפעת הפקת הגז על שער החליפין. זאת, בהתאם לאומדן ההשפעה של הפקת הגז על מאזן התשלומים. נזכיר רכישות המט"ח החלו בשנת 2013. בשנת 2016 רכש הבנק 1.8 מיליארד דולר. נציין כי זהו לא סכום הרכישות המלא, אשר גבוה באופן משמעותי, ונועד להגן על שער החליפין של השקל כנגד הדולר על מנת לתמוך ביצוא.

החוב הסחיר – משרד האוצר צפוי לגייס בחודש נובמבר חוב סחיר בהיקף של 3 מיליארד ש"ח, בהיקף דומה לזה שנרשם באוקטובר, אך נמוך מ-3.5 מיליארד ש"ח שגויסו בספטמבר. באפיק  השקלי, יגויס סכום של 2.45 מיליארד ש"ח. מתוכו יונפק 850 מיליון ש"ח באיגרת שקלית חדשה לינואר2011. היתרה 550 מיליון ש"ח יונפקו באפיק הצמוד, 400 מיליון ש"ח ל-2027 והיתרה, 150 מיליון ש"ח ל-2045.

מראשית השנה ועד אוקטובר גייס האוצר סך של 42.6 מיליארד ש"ח. בהנחה ויונפק בדצמבר היקף דומה לזה של נובמבר, סך הגיוס יגיע ל  48.6 מיליארד ש"ח. מנגד, בשנת 2017 נפדה חוב סחיר בהיקף של 58.2 מיליארד ש"ח. כלומר, הממשלה נטו תפדה חוב סחיר בהיקף של כ-10 מיליארד ש"ח.

באפיק הלא סחיר (קרנות הפנסיה) - הממשלה תגייס חוב נטו של כ-12 מיליארד ש"ח. סך גיוס החוב צפוי להגיע ל 24 מיליארד ש"ח. מנגד, סך הפדיון יסתכם השנה בכ-12 מיליארד ש"ח. כלומר, בעוד שבאפיק הסחיר הממשלה נטו פודה, באפיק הלא-סחיר הממשלה מגייסת.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".