סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  20.11.2017 / 10:33:40

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי     

 עיקרי הדברים:    

מדיניות מוניטרית בארה"ב: בהתאם לציפיות, חברי הבנק המרכזי האמריקאי השאירו את הריבית בשבוע שעבר, ללא שינוי. עם זאת, חברי הוועדה הותירו פתח לריסון של 25 נ"ב בחודש דצמבר. העקום האמריקאי ממשיך להשתטח.

משרת הנגיד - הנשיא הודיע כי מועמדו למשרת יו"ר ה-Fed יהיה ג'רום פאואל.   

דוח התעסוקה בארה"ב: למרות ציפיות לשיפור ניכר במספר המשרות (310 אלף), לאחר תקופת ההוריקנים, שוק העבודה מעט אכזב ונוספו רק 261 אלף מקומות עבודה חדשים באוקטובר. עם זאת, שיעור האבטלה המשיך לרדת וכן, נרשמה ירידה במספר העובדים במשרה חלקית לטובת עובדים בהיקף של משרה מלאה.

ישראל: בחודש דצמבר יועלה שכר המינימום ל-5,300 ש"ח. חרף עלותו למעסיקים, תוספת זו צפויה לעודד את הפעילות הכלכלית אשר תלויה במידה רבה בצרכן המקומי, על חשבון הפעילות הבינלאומית.

מאקרו ואג"ח עולמי:

מדיניות מוניטרית בארה"ב - בהתאם לצפיות, הבנק המרכזי האמריקאי הותיר בשבוע שעבר את הריבית בטווח של 1.00% עד 1.25%. ב-Fed נוקטים בגישה חיובית ביחס לכלכלה ומתייחסים לעונת ההוריקנים, שהביאה לנפילה במספר המשרות החדשות, כאירוע חולף. לראיה, כותבים בבנק:

 "Hurricane-related disruptions and rebuilding will continue to affect economic activity, employment, and inflation in the near term, but past experience suggests that the storms are unlikely to materially alter the course of the national economy over the medium term."

 כלומר, הם לא מתרגשים יתר על המידה מהחולשה הנקודתית ומעריכים כי הצמיחה וגם שוק העבודה יחזרו להתאושש בטווח הבינוני. ברור לכל, כי בבנק המרכזי האמריקאי מעוניינים להעלות את הריבית ומשפט זה משאיר, ללא כל ספק, פתח לריסון הבא כבר בחודש דצמבר.

נציין, כי לא הייתה בהודעה התייחסות מיוחדת למכירת נכסי הבנק (אג"ח ממשלתית + MBS) שהחלה באוקטובר ועודנה נמשכת.

שוק העבודה בחודש אוקטובר הציג התפתחויות מעורבות, עם נטייה לצד החיובי. שיעור האבטלה ירד לרמה של 4.1%, לעומת 4.2% בחודש ספטמבר. נתון אבטלה מעניין נוסף מתייחס לעובדים במשרות חלקיות (U-6). בקבוצה זו נרשמה ירידה חדה מאוד, עקב מעבר לעבודה במשרה מלאה. כלומר, שיעור האבטלה במשק, כאשר מגדירים את אלו העובדים במשרה חלקית כמובטלים ירד מ-8.3% בספטמבר ל 7.9% באוקטובר. נזכיר, כי רק לפני שנה עמד נתון זה על 9.5%. בצד יצירת מקומות התעסוקה נרשמה התפתחות חיובית לפיה נוספו 261 אלף מועסקים חדשים, אך, הנתון היה נמוך משמעותית מהערכת השוק שעמדה על תוספת של 310 אלף משרות. השכר השעתי נותר ללא שינוי, לאחר זינוק של 0.5% בחודש שעבר (אולי זו הסיבה לקיפאון...). מספר שעות העבודה נותרו ללא שינוי.

למרות החולשה היחסית בנתון המשרות החדשות, התמונה הכללית המצטיירת היא חיובית ולדעתנו זו, בהחלט מותירה פתח לריסון מוניטרי נוסף. לראיה, הערכת השוק לריסון ב-13/12 עומדת על 97%. להערכתנו, ההמשך הצפוי בריסון המוניטרי בארה"ב יביא להשתטחות נוספת של העקום הממשלתי.

בכל האמור לבנק המרכזי האמריקאי, השבוע החליט הנשיא האמריקאי כי כאשר תסתיים כהונתה של היו"ר הנוכחית ג'נט יילן, בראשית פברואר 2018, מועמדו לתפקיד יו"ר מועצת הנגידים של ה-Fed, יהיה ג'רום פאואל. המינוי דורש את אישור הסנאט וכנראה שלא תהיה בעיה הואיל והאיש ימשיך את הקו הנוכחי. נזכיר, כי פאואל הוא חבר הוועדה המוניטרית של ה-Fed ובעל זכות הצבעה מ-2012, עורך דין במקצועו ועבד בעבר במשרד האוצר, בתקופתו של ג'ורג' בוש הבן.

השבוע צפויים הפרסומים המרכזיים הבאים- ארה"ב: יום ה' (9/11), מלאים סיטונאים. גוש האירו: יום ב' (6/11) מדד מנהלי הרכש לענפי השירותים. סין: יום ד' (8/11) סחר חוץ.

מאקרו ואג"ח מקומי:

הפעילות הריאלית במשק: האינדיקטורים השוטפים לפעילות המשקית מצביעים על כך שזו שומרת על המומנטום, תוך נטייה קלה להתחזקות. כך, המדד המשולב למצב המשק לחודש ספטמבר עלה ב-0.3%, בדומה לקצב שנרשם באוגוסט, אך מעט גבוה מהקצב של החודשים שקדמו לו (כ-0.2%). המדד הושפע לחיוב בעיקר מהעלייה ביבוא מוצרי הצריכה והתשומות בספטמבר ומעלייה במדדי הפדיון של ענפי המסחר והשירותים בחודש אוגוסט. מנגד, ירידת יצוא הסחורות בספטמבר וירידה בייצור התעשייתי באוגוסט מיתנו את קצב עליית המדד. בראיה רחבה יותר, עליית המדד מצביעה על המשך ההתרחבות של הפעילות במשק בקצב יציב למדי מתחילת השנה.

שכר המינימום ממשיך לעלות. בשבוע שחלף אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את העלאת שכר המינימום מ-5,000 ש"ח ל-5,300 ש"ח. 59 מחברי הכנסת הצביעו בעד המהלך. לפי החוק, ההעלאה תיכנס לתוקף כבר בעוד כחודש, ב-1 בדצמבר ותשולם לעובדים בתחילת 2018. העלאת השכר היא חלק מהבנות שהושגו בין ההסתדרות למעסיקים בשנת 2015. נזכיר כי מ-2011, תקופת המחאה החברתית, החל שכר המינימום שהיה אז ברמה של כ-4,000 ש"ח במסע מעלה, על פני מספר פעימות.

העלאת שכר המינימום, חרף העלות התקציבית שיש בכך לפירמות ובמיוחד לממשלה, היא חיובית הואיל והיא ניתנת בתקופה בה הצמיחה גבוהה ולכן מרבית המעסיקים יוכלו להתמודד עם העלות הנוספת ללא קושי ניכר. לפי דיווח של משרד האוצר, העלות למדינה תהיה בין 400 מיליון ל-500 מיליון ש"ח לשנה.

חשיבות המהלך, מעבר לעזרה המיידית למשתכרים, היא תמיכה לפעילות הכלכלית. העובדים בשכר נמוך מפנים את מרבית הכנסתם לתצרוכת (תצרוכת שולית גבוהה) ולכן הדבר יתמוך בפעילות המשקית בתקופה שבה סחר החוץ מציג חולשה. מדובר בסדר גודל של כ-800 אלף איש במשק המועסקים בשכר המינימום.

אופטימיות נוספת, בכל האמור לצרכן, הגיעה גם ממדד אמון הצרכנים של בנק הפועלים שעלה    ב- 0.4 נקודות בחודש אוקטובר 2017 לרמה של 137.9. למעשה, המדד המקומי מציג תמונה דומה למדדי האמון צרכנים אחרים בעולם אשר רושמים התפתחויות חיוביות בתקופה האחרונה. 

בשבוע הקרוב צפויה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לפרסם את דוח המגמות בעסקים לחודש אוקטובר (יום ב') המספק תמונה עכשווית לפעילות בענפי המשק. ביום ג', יפורסם השכר הממוצע למשרת שכיר לחודש ספטמבר. השכר רשם עלייה בתקופה האחרונה וזו צפויה להמשיך ולעלות גם בחודש הנדון.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".