סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  30.07.2017 / 14:30:34

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי             

עיקרי הדברים:    

ארה"ב: האינפלציה המתמתנת בארה"ב לא מעניינת את כלכלני הבנק המרכזי. אלו מעוניינים להתחיל את תכנית מכירת האג"ח הממשלתי, ייתכן אף כבר בחודש ספטמבר.

עולם: ב-IMF מעריכים כי הכלכלה העולמית תצמח ב-3.5% השנה, בדומה להערכה שניתנה בחודש אפריל. עם זאת, ישנה הטרוגניות במידת האופטימיות באשר למשקים השונים.

ישראל: אינדיקטורים כלכליים שונים מצביעים על כך שהמשק מאבד מן המומנטום, הן בצד היצרני והן בתצרוכת הפרטית.          

מאקרו ואג"ח עולמי:

הבנק המרכזי האמריקאי מכין את הקרקע למכירת איגרות החוב שברשותו. בשבוע שחלף פורסמה החלטת ריבית הבנק המרכזי של ארה"ב. לא הייתה בהחלטה שום הפתעה ואף היה קונצנזוס רחב מאוד בשווקים כי הריבית תיוותר ללא שינוי. לעומת זאת, הייתה ציפייה רבה להבהרות בנוגע להתקדמות עם תוכנית היציאה (מכירת אג"ח). ואכן, לפי ההודעה, אנו מעריכים כי בבנק המרכזי מאוד מעוניינים למכור את איגרות החוב שהם מחזיקים, כפי שברננקי עשה, לפני שעזב את משרת הנגיד (הוא החל לצמצם את הרכישות, עד הפסקתן לחלוטין). גם יילן מעוניינת שלפני שהיא עוזבת (עוד לא וודאי, אך המינוי מסתיים בסוף ינואר 2018) שיחל תהליך צמצום מאזן ה-Fed ואולי כבר יהיה בעיצומו. בהודעה הנוכחית נכתב כי תהליך מכירת איגרות החוב צפוי "להתחיל בקרוב" . נזכיר כי הבנק מחזיק באג"ח של ממשלת ארה"ב וגם ב-MBS.

עיקרי תכנית מכירת איגרות החוב פורסמו בחודש יוני. לפיה, הבנק יחל להקטין את המאזן ב-10 מיליארד דולר בכל חודש - 6 מיליארד באג"ח ממשלתיות ו-4 מיליארד באג"ח משכנתאות. סכום זה יגדל ב-10 מיליארד דולר כל שלושה חודשים, כאשר היחס בין אג"ח ממשלתיות ואג"ח משכנתאות יישמר, עד שסכום האג"ח ממשלתיות יגיע ל-30 מיליארד דולר וסכום האג"ח משכנתאות יגיע ל-20 מיליארד דולר. כלומר, מדובר כאן על הפחתה של 10 מיליארד דולר בחודש הראשון ועד 50 מיליארד לחודש לאחר 5 רבעים.

לאחר פתיחה שנתית חלשה וצמיחה של 1.2% בלבד ברבע הראשון, המשק האמריקאי הגביר את המומנטום וצמח ברבע השני בשיעור של 2.6% (בניכוי עונתיות, במחירים קבועים ובמונחים שנתיים). התוצר ברבע הנדון הושפע לחיוב בעיקר מהיצוא, ומההשקעות בענפי המשק. היצוא התרחב ב-4.1% ונתמך במיוחד ביצוא השירותים שעלו ב-6.5%. ההשקעות בענפי המשק התרחבו ב-5.2% ובמיוחד בציוד שנסק ב-8.2%. גם הצריכה הפרטית תרמה באופן חיובי לתוצר כאשר התרחבה ב-2.8% בסיוע של עלייה ב-6.3% בהוצאה על מוצרים בני-קיימה.

קצב הצמיחה היה, בסך הכול, בהתאם לציפיות השוק, כאשר שני גופי ה-Fed החוזים את הצמיחה, העריכו התרחבות בשיעור דומה למדי. בראיה שנתית נראה כי הכלכלה האמריקאית צפויה לצמוח בקצב של 2.1% בשנת 2017.

כלכלני ה-IMF פרסמו את תחזיתם המעודכנת לכלכלה העולמית לפיה הם מעריכים כי זו תצמח השנה ב-3.5%, בדומה להערכה שניתנה בחודש אפריל. עם זאת, הם הפחיתו את תחזית הצמיחה למשק האמריקאי ל- 2.1%, לעומת 2.3% לפני רבעון ולמשק הבריטי. מנגד, הועלו תחזיות הצמיחה לגוש האירו וליפן.

ה"חגיגה" בסנאט נמשכת. הסנאט דחה את ביטול Obamacare, לאחר שכמה ימים קודם לכן הרפובליקנים הצליחו על חודו של קול להמשיך את הדיון בחוק הבריאות. כידוע, הנשיא צפוי להביא בקרוב את תקציבו הראשון לאישור הקונגרס והמצב שם מעיד על כך שהאישור לא יהיה פשוט.

מאקרו ואג"ח מקומי:

המדד המשולב למצב המשק לחודש יוני עלה ב-0.3%, קצב מעט גבוה מאשר בחודש שעבר והוא מצביע על המשך התרחבות של הפעילות במשק. עם זאת, המדדים לחודשים הקודמים עודכנו קלות כלפי מטה, בעיקר בשל הירידה במדדי הייצור התעשייתי ומדדי הפדיון בחודש מאי.

בהסתכלות רחבה יותר, קצב עליית המדד בשלושת החודשים האחרונים היה מעט מתון מזה ששרר, בממוצע, בשנה וחצי האחרונות (כ-0.4%). האטה זו נובעת מהירידות שנרשמו במספר רכיבים בחודשיים האחרונים.  

נתון המדד המשולב המתמתן קלות מצטרף לסקר החברות של בנק ישראל, לרבע השני, אשר גם הוא מצביע על האטה. הסקר, המבוסס על תשובותיהן של 247 חברות ומעיד כי קצב הצמיחה של המגזר העסקי התמתן במידה מסוימת, אך הוא עדיין מהיר יחסית. כך, מאזן הנטו (הפער בין הגופים שהציגו עלייה בפעילות לבין אלו שהציגו נסיגה) מוסיף להיות חיובי ומובהק בסך המגזר העסקי, אך הוא התמתן בהשוואה למאזן בשלושת הרבעים הקודמים.

מאזן הנטו של התפוקה בענף התעשייה הוא אפסי. המאזן משקף ירידה בביקוש המקומי ובשיעור הניצול של המכונות והציוד. בהסתמך על ההזמנות לרבעון הבא צופים בענף שהמכירות ליצוא יתרחבו והמכירות לשוק המקומי יתייצבו.

מאזן הנטו של הפדיון בענף השירותים חיובי ומעיד על התרחבות במכירת השירותים בארץ ועל גידול מתון במספר העובדים בארץ. בענף צופים כי ברבעון הבא יימשך הגידול בכלל ההזמנות ובהזמנות מחו"ל.

מאזן הנטו של המכירות בענף המסחר שלילי מאוד ומובהק. זהו ערכו השלילי הראשון מתחילת 2016. בענף צופים כי ברבעון הבא יתרחבו הן המכירות והן מספר העובדים.

בסקירה של השבוע שעבר התייחסנו לכך שהפעילות הצרכנית מציגה האטה בתקופה האחרונה ולכן, בהתחשב במדד המשולב וגם בסקר החברות, אין ספק כי חלה האטה מסוימת במשק, לעומת קצב הצמיחה המרשים שנרשם בשנת 2016 - 4%.  

משרד האוצר צפוי לגייס בחודש אוגוסט, באפיק הסחיר רק 2.5 מיליארד ש"ח, המהווה ירידה משמעותית מההיקפים שנרשמו בחודשים האחרונים. כך, ביולי גייס האוצר 3.5 מיליארד ש"ח,  ו-4 מיליארד ש"ח בכל אחד מהחודשים יוני ומאי. נציין, כי החודש צפוי פדיון של אג"ח ממשלתית שקלי בהיקף של 12.5 מיליארד ש"ח.

הירידה בהנפקות בשוק הסחיר מגיעה במקביל לצמצום הגיוס בשוק הלא סחיר ולראייה סך ההנפקה בחודשים מאי ויוני הייתה גבוהה ב-1 מיליארד, בכל חודש, מאשר סך הגיוס ביולי. כפי הנראה, האוצר גייס יתר על המידה בראשית השנה והדבר מאפשר התמתנות ברכישות בתקופה הנוכחית.

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".