סקירה שבועית


כלכלני אלומות  |  09.07.2017 / 10:46:51

בשורה התחתונה - מאקרו שבועי              

 עיקרי הדברים:    

ארה"ב: דוח התעסוקה למשק לחודש יוני וגם אינדיקטורים אחרים שפורסמו בשבוע האחרון מצביעים על כך שהמשק האמריקאי רחוק מלהגיע לסיום מחזור העסקים. בבנק המרכזי האמריקאי מתלבטים באשר למועד התחלת הצמצום המוניטרי.

שווקים: שבוע שלילי למרבית המשקיעים. ירידות שערים במניות, איגרות חוב וגם סחורות. בשישה משבעת השבועות האחרונים רשם הנפט הגולמי הוזלה במחירו – שלילי לאינפלציה.

ישראל: בנק ישראל רכש ביוני 664 מיליון דולר ובכך רק מיתן את התחזקות השקל כנגד הדולר האמריקאי (ייסוף ב-1.7% ביוני, לעומת מאי, כנגד הדולר האמריקאי). מראשית השנה יוסף השקל בכ-8% ונראה כי קיים במשק לחץ בסיסי להמשך הייסוף.  

מאקרו ואג"ח עולמי:

ארה"ב – דוח התעסוקה לחודש יוני סיפק בלון חמצן אמיתי למשק האמריקאי, שנראה כי בתקופה האחרונה החל לאבד את הכיוון. בסך הכול, נוספו לשוק התעסוקה בארה"ב בחודש יוני 222 אלף משרות. היה זה הגידול החד ביותר השנה וזאת בהמשך לתוספת של 152 אלף משרות במאי. תחזית השוק הייתה לגידול מתון יותר של 180 אלף משרות ביוני, לאחר תוספת של 138 אלף שעליה דווח במקור במאי. אם לא די בכך, אזי גם נתוני חודש אפריל תוקנו כלפי מעלה לעלייה של 207 אלף משרות, לעומת תוספת של 174 אלף משרות שעליה דווח במקור. כלומר, היקף ההפתעה הכולל (אפריל עד יוני) עומד על 89 אלף משרות. בצד הפחות חיובי נציין את שיעור האבטלה בארה"ב שטיפס ביוני ל-4.4% לעומת 4.3% בחודש הקודם.

בשלוחת ה-Fed של אטלנטה צופים כי ברבע השני של השנה צמח המשק האמריקאי ב-2.7%. לעומתם, בשלוחת ה-Fed של ניו-יורק ההערכה נמוכה יותר ועומדת על 2%. יתר על כן, המשקיעים מעריכים כי הריסון המוניטרי הבא יחול רק ב-13/12 ומעניקים הסתברות של כ-60% להעלאת הריבית במועד זה. כמו השוק, גם ב-Fed מתלבטים לגבי ההמשך, השבוע פורסם פרוטוקול ישיבת ה-Fed האחרונה וממנו עלה כי חברי הוועדה המוניטרית מתלבטים מתי להתחיל בצמצום הכמותי (למכור איגרות חוב). חלקם מעוניין כבר בספטמבר.

הנפט לא מצליח לרשום רצף של עליות מחירים – לאחר התיקון החד ועלייה של 7% בשבוע שעבר, בשבוע המסחר האחרון התהפכה המגמה והנפט הוזל שוב. הגורם להוזלה במחיר היה עלייה בתפוקת הנפט בארה"ב אשר הגבירה את החששות כי לא יהיה די בצמצום תפוקת ארגון OPEC כדי לייצב את המחירים בשוקי הנפט העולמיים. כך, תפוקת הנפט של ארה"ב טיפסה בשבוע שעבר ב-88 אלף חביות ל-9.338 מיליון חביות ביום. בסיכום שבועי, החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה באוגוסט נסגרו במחיר של 44.3 דולר לחבית, נפילה של 3.9%, במהלך השבוע. בסיכום שבועי צנח מחיר הנפט ב-3.9% - שבוע שלילי שישי, מתוך שבעת השבועות האחרונים.

מחירי המתכות היקרות  (הזהב והכסף) מאכזבים את המשקיעים – הזהב רשם בשבוע המסחר האחרון הוזלה במחירו, ירידה שבועית חמישית ברציפות. הדולר המתחזק בעולם וגם דוח התעסוקה אשר מספקים חיזוק לעליית ריבית בארה"ב השפיעו על המגמה. גם מחירו של הכסף חווה בשבוע המסחר האחרון "מיני מפולת" כאשר איבד 7.2%.

פרסומים – ביום ד' צפוי להתפרסם באנגליה דוח התעסוקה והייצור התעשייתי לגוש האירו. יו"ר מועצת הנגידים של ה-Fed, יילן, צפויה להעיד השבוע, בימים רביעי וחמישי, בפני ועדת השירותים הפיננסים בקונגרס. ביום ו', צפוי בארה"ב פרסום שורה של אינדיקטורים כלכליים כגון, מכירות קמעוניות, מחירים לצרכן וייצור תעשייתי.

מאקרו ואג"ח מקומי:

שוק העבודה מתחיל להציג מגמות מעורבות. בחודשים פברואר עד אפריל 2017  עלה השכר הממוצע למשרת שכיר במחירים שוטפים ב-4.2% (במונחים שנתיים), קצב הנמוך מ-4.9% שנרשם בחודשים נובמבר 2016 עד ינואר 2017. יתר על כן, מבחינת התעסוקה ישנם סימנים של היחלשות ראשונים. לראיה, נתוני המגמה מצביעים על ירידה במספר משרות השכיר. כך, בחודשים פברואר עד אפריל 2017 ירד מספר משרות השכיר ב- 0.4% (במונחים שנתיים), לעומת עלייה של 0.6% בחודשים נובמבר 2016 עד ינואר 2017.

גם מבחינת המשרות הפנויות במשק ישנה תפנית מסוימת לרעה ולראיה, ברבע הראשון של 2017 מספר המשרות הפנויות במשק ירד ל-96.1 אלף בממוצע לחודש, לעומת 97.4 אלף משרות פנויות בממוצע לחודש ברבעון הרביעי 2016. היחס בין היצע לביקוש ברבעון הראשון של 2017 ירד ל-3.5 לעומת 3.7 ברבעון הרביעי 2016. הענפים המציגים עלייה בביקוש הם בעיקר התחום המכירות, האירוח והמסחר. דווקא בתחום היצרני חלה ירידה בביקוש.  

בנק ישראל ממשיך להילחם בזירת המט"ח, גם אם בחוסר הצלחה. יתרות מטבע החוץ הסתכמו לסוף חודש יוני 2017 בסך של 108,706 מיליוני דולרים, המהווים גידול בסך של 1,339 מיליון דולר לעומת סוף החודש הקודם. היתרות כבר מהוות 33.4% אחוזים מהתוצר המקומי הגולמי. הגידול ביתרות המט"ח נבע בעיקר מרכישות מטבע חוץ על ידי הבנק בסך 664 מיליוני דולרים (מתוכם נרכשו 140 מיליוני דולר על פי תכנית הרכישות שנועדה לקזז את ההשפעה מהפקת גז בישראל על שער החליפין). השפעה נוספת הייתה נתונה לשערוך יתרות המט"ח, כ- 712 מיליוני דולר. נציין כי שערו הממוצע של השקל כנגד הדולר בחודש יוני עמד על 3.53 שקלים לדולר, הנמוך ב-1.7% מערכו הממוצע במאי. יתר על כן, מראשית השנה ייוסף השקל בקירוב ל-8%.

להערכתנו, העובדה שבמשק קיים עודף משמעותי במאזן התשלומים, הגבוה מ-3% מהתוצר (על פני השנה האחרונה) מעיד על כך שקיים במשק לחץ בסיסי לייסוף השקל והוא צפוי להימשך גם בתקופה הקרובה. בנוסף, מהלכים של הפיקוח על הבנקים לצמצום האשראי לרכישת רכב עלולה לפגוע ביבוא ולתמוך פעם נוספת בהתחזקותו של השקל.

השבוע ביום ב', יפרסם בנק ישראל את החלטתו לגבי גובה הריבית במשק. להערכתנו, הריבית תיוותר ללא שינוי, שהרי האינדיקטורים השונים למשק ובראשם האינפלציה ושער החליפין רחוקים מלהשביע רצון את הבנק.

ביום ו' יפורסם מדד המחירים לצרכן לחודש יוני. להערכתנו, המדד צפוי לרדת ב-0.4% ויושפע בעיקר מהוזלות עונתיות בתחומי ההלבשה וההנעלה ומהוזלה של 14.5% במחיר המים לצריכה ביתית.

יתר על כן, במהלך השבוע צפוי משרד האוצר לפרסם את נתוני ביצוע תקציב הממשלה לחודש יוני. היסטורית חודש זה נוטה להיות גירעוני עקב תשלומי דמי הבראה לעובדי המדינה

 

תגובות
הכותבים/המסוקרים הינם עובדי/מועסקים ע"י אלומות בית השקעות. אלומות בית השקעות, ו/או חברות בת ו/או גופים קשורים ו/או הכותבים/המסוקרים עשויים למכור ו/או לקנות ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או הנכסים הפיננסיים הנזכרים במצ"ב, לרבות באמצעות נכסים ובמכשירים פיננסים שונים וכיו"ב. אין לראות באמור בהודעותיו של הכותבים/המסוקרים הנ"ל משום הצעה ו/או המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי המתוארים בהן או בכלל, ו/או של ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים אחרים כלשהם ו/או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים ו/או כללים כלשהם. יובהר כי, תיתכן זיקה בין הכותב לבין נכסים ו/או מכשירים פיננסים. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ובשום אופן אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה שימוש בו, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

בלוגיםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרדרושיםפניות הציבורתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".