שירותי איתותים

שירות  איתותים הינו שירות שיווק השקעות (ייעוץ השקעות כשלנותן השירות יש זיקה לנכס פיננסי) הניתן באופן אחיד ובו זמנית למספר לקוחות ושאינו מותאם לצרכיו ולנתוניו של לקוח מסוים, זאת בשונה משירות של ייעוץ השקעות שהנו שירות אישי המותאם לצרכיו המיוחדים של כל לקוח, למאפייני פעילותו ולאופיו.

ההמלצות הניתנות במסגרת שירות האיתותים עשויות להיות מבוססות, בין היתר, על ניתוח טכני של ניירות ערך, נכסים פיננסיים ושווקי הון בארץ ובעולם, ניתוחי מאקרו, ניתוחי מיקרו, אסטרטגיות מסחר, אסטרטגיות השקעה ועוד.

כל החלטת השקעה שתתקבל על ידי הלקוח, תתקבל באופן עצמאי ובאחריותו המלאה. בעת ביצוע עסקאות הנסמכות על האיתות כאמור, על הלקוח לקחת בחשבון בין היתר כי השירות אינו מותאם לצרכיו המיוחדים של הלקוח ובכלל זה, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אינו מותאם למטרות ההשקעה והמצב הכספי והכלכלי של הלקוח (ובין השאר אינו מתחשב ביכולת הפיננסית הקיימת והצפויה של הלקוח, טווח ההשקעה הצפוי ומידת הנזילות הנדרשת) וכן אינו מותאם ליחס לסיכון של הלקוח (ובין השאר יחסו של הלקוח לתנודתיות בשוק והפסדים אפשריים של הקרן ו/או הרווחים, הן במונחים יחסיים של תשואה והן במונחים קבועים של שווי כספי) אם במועד ההתקשרות, לאחר מכן, במועד האיתות ו/או אחריו.

המלצה הניתנת במסגרת שירות איתותים נכונה לאותו יום בו ניתנה ו/או לאותו המועד שצוין בה. משווק ההשקעות אינו עוקב ואינו מתחייב לעקוב אחר כדאיות ההחזקה בנייר הערך או בנכס הפיננסי לגביו ניתן השירות לאחר מועד מסירת ההמלצה במסגרת האיתותים או אחר התפתחות השווקים ו/או השפעת איזה מהדברים האחד על השני.

אין באיתותים ו/או בנתונים הכלולים באיתותים אלא התייחסות בהתבסס על הידוע בסמוך למועד פרסום האיתות אך לא ניתן להיות ערבים לדיוק הנתונים והניתוחים ו/או לשלמותם ויש לקרוא, לראות ולהתבסס על הדברים באופן זהיר בהתאם. בנוסף, סקירות או ההמלצות הכלולות במסגרת שירות האיתותים כוללות גם התייחסות צופה פני עתיד ועל כן קיימת מידה של סיכון וחוסר וודאות לגבי התממשותם.

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, על הלקוח לשקול בהתאם לצרכיו ייעוץ רלוונטי אחר או נוסף.

השירות יינתן באמצעים מקוונים בלבד, למעט לצורך תמיכה טכנית.

אין באמור כדי לגרוע מגילוי נאות שניתן בתהליך ובהסכם ההתקשרות עם הלקוח או מכל התחייבויות של הלקוח במסגרת הסכם ההתקשרות.

                        

 

דף הבית
תחומי פעילות

תיקי השקעותקרנות נאמנותניהול עושר משפחתישירותי איתותיםאלומות הון-ליין

אודות

אודות אלומותחברי הנהלהגילוי נאותתנאי שימוש (רשימת תפוצה)

זירת תוכן

מחקר ואסטרטגיהגיליון תחזיותבלוגיםניהול כספי ציבור וניהול סיכוניםאלומות בתקשורת

צור קשר

צור קשרפניות הציבורדרושיםתיקי השקעות

נעים להכיר - הצוותיתרונות ניהול תיק באלומותהמוצרים שלנופילוסופיית השקעות ניהול תיקים בפיקוח הלכתי

קרנות נאמנות

נעים להכיר - הצוותקרנות נאמנות

ניהול עושר משפחתי

אודות ניהול עושר משפחתימה כולל השירותשלבי העבודההיתרונות הגדולים שלנו:

המומחים של אלומות סוקרים ומנתחים עבורכם את שוק ההון
הירשמו עכשיו!


טבלת הסבר פרופילי חשיפה
שיעור השקעה מרביחשיפה למניותחשיפה למט"ח
0%00
עד 10%1A
עד 30%2B
עד 50%3C
עד 120%4D
עד 200%5E
מעל 200%6F

(!) - הוספת סימן קריאה משמעה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה. אג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה : אג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ- (BBB-) או מדירוג מקביל לו".